Các loại xe cho thuê

Cho thuê xe 4 chỗ

Out of stock
5,000900,000
Out of stock
5,000900,000
Out of stock
5,5001,000,000
Out of stock
5,500900,000

Cho thuê xe 7 chỗ

Out of stock
6,5001,200,000
Out of stock
6,5001,200,000
Out of stock
6,5001,200,000

Cho thuê xe 16 chỗ

Out of stock
7,0001,200,000
Out of stock
7,0001,400,000
Out of stock
7,0001,200,000

Cho thuê xe 29-35 chỗ

Out of stock
10,0001,600,000
Out of stock
11,0002,000,000
Out of stock
15,0002,200,000
Out of stock
10,0001,800,000

Cho thuê xe 45 chỗ

Out of stock
20,0002,700,000
Out of stock
20,0002,300,000
Out of stock
20,0002,500,000

Tin tức xe 29 chỗ

Tin tức xe 35 chỗ

Tin tức xe 45 chỗ

Tin tức xe 7 chỗ

Cam Kết dịch vụ